Đầu tư nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn

Dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Địa điểm xây dựng: Thone Sae Chauk, Yay Nan Chaung, Magway, Myanmar.

Diện tích dự án: 3.600m2

Vốn đầu tư: 20 tỷ đồng.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng Alpha.

Thi công: Công ty cổ phần xây dựng Alpha.

Khởi công: 06/2017.

Sản lượng cọc, cột BTCT: 30.000m/tháng.